apt import unknown key oneliner

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys [key_id]

Comments